حمل و نقل

سیستم حمل و نقل دانشگاه جهان در تمام مناطق شهر کابل یک تسهیلات بسیار بزرگ برای دانشجویانی است که مایلند به راحتی بیایند و بروند و به ویژه برای زنانی که خانواده های آنها خواستار امنیت آنها هستند.

هزینه حمل و نقل مربوط به فاصله راه است اما مبلغ قابل توجهی نیست زیرا دانشگاه جهان همیشه به دنبال ارائه قیمت های اقتصادی برای نسل جوان کشور است.