معرفی دفتر آمریت ارتقای کیفیت


در جریان سال های اخیر، افزایش تقاضا برای تحصیلات عالی و افزایش مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی موجب چندین برابر شدن جمعیت محصلان در افغانستان شده است. از سوی دیگر کیفیت تحصیلات عالی نگرانی و دغدغه اصلی را به میان آورده است. برای رویارویی با این دغدغه بحث تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان در سال 1390 آغاز شد و به دنبال آن در سال 1392 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی در وزارت شکل گرفت.
پوهنتون جهان در سال 1395 شامل این برنامه شد و به منظور مدیریت بهتر کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی دقیق از تطبیق تمام برنامه های ارتقای کیفیت در سال 1396 دفتر تضمین کیفیت را فعال نمود. اهداف عمده دفتر ارتقای کیفیت بصورت زیر خلاصه می شود:
• پیاده سازی فرهنگ ارتقای کیفیت در مطابقت با رهنمودهای ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
حصول اطمینان از تطبیق طرزالعمل های ارتقای کیفیت ورهنمود های ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
آماده نمودن پوهنتون برای ارزیابی ارتقای کیفیت بیرونی و کسب اعتبار ملی و بین المللی.