اهداف کلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

هدف گروه (اداری و دیپلماسی) ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی حقوق بین الملل اصول روابط بین الملل ، سیاست جهانی ، جهانی سازی ، سیاست خارجی و ابزارهای آن برای اطمینان از منافع ملی کشور است. دانشجویان این
بخش پس از پایان هشت ترم و چهار سال تحصیلی در م theسسات مربوط به رشته تحصیلی خود (وزارت امور خارجه) استخدام می شوند.