دانشکده شرعی نام مناسبی برای استعدادهای جویا است.
این استعدادها و در تحقق قاعده رشد کرده اند
قانون مبتنی بر آموزش اسلامی در کشور ، افراد در حال انجام هستند
روزانه به جامعه معرفی می شود. فارغ التحصیلان دولتی و خصوصی
و هر یک از فراگیران و فارغ التحصیلان در زمینه های زیر در نظر گرفته می شود
منبع خدمات به جامعه باشد: