Bachelor in Law and Political Science

د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځۍ په 8/16/2012 کې له دوه څانګو سره
د قضایی اداري او ډیپلوماسۍ

دا د جهان پوهنتون په چوکاټ کې د یو خپلواک پوهنتون په توګه تاسیس شوی.
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د اتم سمسترونو لپاره د افغانستان د ښوونې او روزنې په سیستم کې تدریس کیږي
د څلورو کالو مودې لپاره معمولا په هیواد کې د حقوقو او سیاسي علومو زده کونکي زده کړه کوي
د څلورم سمستر تر پای پورې تعلیمي ادارې ، او په پنځم سمستر کې دوی دي
په اداري ، ډیپلوماسۍ ، قضایه قوه ، او د څارنوالیو دفترونو ویشل شوي