دانشکده حقوق و علوم سیاسی در تاریخ 16/8/2012 با دو گروه
دادگستری اداری و دیپلماسی.

این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه مستقل در چارچوب دانشگاه جهان تاسیس شده است.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی به مدت هشت ترم در سیستم آموزشی افغانستان تدریس می شود
طی یک دوره چهار ساله معمولاً دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی در کشور تحصیل می کنند
موسسات آموزشی تا پایان ترم چهارم ، و در ترم پنجم آنها هستند
به دفاتر اداری ، دیپلماسی ، قضایی و دادستانی تقسیم شده است.