دانشگاه جهان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان ثبت نام شده است ، در دانشکده های (حقوق و علوم سیاسی ، حقوق اسلامی ، اقتصاد و علوم کامپیوتر) که دانشجویان پذیرش می کنند ، ثبت شده است. این موسسه دو بار در سال (ترم بهار و ترم پاییز) دانش آموزان را از طریق آزمون ورودی می پذیرد. برنامه کارشناسی دانشجو می پذیرد ، این برنامه چهار سال را شامل می شود و دارای هشت ترم است و در هر ترم شانزده (16) هفته درس و سه (3) هفته امتحان است.