مدیریت

دانشگاه جهان به خاطر برتری علمی مشهور است. ما بهترین و درخشان ترین دانش آموزان را صرفاً بر اساس لیاقت علمی و علاقه آنها به دوره انتخاب شده انتخاب می كنیم. اگر به نظر شما می رسد و دوست دارید خودتان فکر کنید ، جهان می تواند دانشگاه مناسب شما باشد