Categories
Research and Findings

گزارش برگزاری سمینار روش تحقیق متمرکز به مقاله نویسی علمی

گزارش برگزاری سمینار روش تحقیق متمرکز به مقاله نویسی علمی

تحقیق عبارت از پویایی و تکاپو برای رسیدن به واقعیت های ذاتی در یک پدیده بوده و مقاله نویسی  علمی عبارت از تبین همان حقایق ذاتی نهفته در پدیده است. درضمن تحقیق علمی و مقاله نویسی ازجمله لایحه وظایف هر استاد درپهلوی تدریس میباشد تا حقایق نهفته هر پدیده را مورد ژرف اندیشی قرار دهد، از همین جهت روش مقاله نویسی برای اساتید محترم که بدنه اساسی نهاد های اکادمیک را تشکیل میدهند خیلی ها ضروری پنداشته میشود؛ این سیمینار با تلاوت قرآنکریم در تالار منزل ششم تعمیر حقوق، شرعیات گرفت و بعداْ توسط داکتراحمدزی احمدی ساعت  ۱:۳۰ – بعد از ظهر – روز پنجشنبه (۱۶) ثور برگزار گردید؛ که در این سیمینار اساتید از پوهنځی های چهارگانه هم دایمی و هم قراردادی اشتراک ورزیده بودند که تعداد اشتراک کننده گان بیش از پنجاه تن میرسید.

در این سیمینار بالای موضوعات چون:

  • معرفی روش تحقیق
  • معرفی مرکز تحقیقات پوهنتون جهان
  • اهداف مرکز تحقیقات جهان
  • ضروریات مرکز تحقیق
  • درباره مقالات علمی، کنفرانس و ژورنال ها و پوسترها 
  • مراکز نشر مقالات علمی و ایجاد پروفایل اکادمیک

و در اخیر نتیجه گیری و توقعات مرکز تحقیق و همچنان به سوالات و توقعات مشترکین پاسخ ارایه گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *