Categories
Quality Assurance

ورکشاپ سه روزه آموزش مکتوب نویسی،آشنایی با تضمین کیفیت و روش استفاده از کمپیوتر

ورکشاپ سه روزه آموزش مکتوب نویسی،آشنایی با تضمین کیفیت و روش استفاده از کمپیوتر برای کارمندان کاری و کادری مورخ: ۱۴۰۰-۲-۱۷ توسط محمد سالم حمیدی و محمد صادق عمر در پوهنتون جهان برگزار گردید
غرض از برگزاری سیمینار این بود که چگونه میتوانیم مکتوب بنویسیم، معیار های یازده گانه تضمین کیفیت به معرفی گرفته شد، طریقه درست استفاده و آشنایی از کمپیوتر برای اشتراک کننده گان تعریف و توزیح داده شد.
در این سیمینار بیش از پنجاه تن کارمندان کاری و کادری اشتراک ورزیده بودند و در اخیر این سیمینار به همه اشتراک کننده گان گواهی نامه اِهداء میگردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *