Categories
News

به مناسبت هفتهٔ کتاب، نمایشگاه کتاب درپوهنتون جهان برگزار گردید

نمایشگاه یادشده بتاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ توسط هیأت رهبری، مسؤولین مربوطه وعلاقمندان کتاب در تالارکنفرانسهای پوهنتون جهان افتتاح گردید که در آن بخشهایی از انتشارات کتاب که در شهر کابل فعالیت دارند نیز اشتراک نمودند.

از نمایشگاه مذکور تعداد زیادی از اساتید و محصلان بازدید به عمل آورده واین نمایشگاه بمدت دوروز به روی محصلان پوهنتون جهان باز میباشد.

این نمایشگاه به ابتکار کمیتهٔ فرهنگی و ورزشی و هیأت رهبری پوهنتون جهان جهت ترویچ فرهنگ کتابخوانی وگرامیداشت از هفتهٔ کتاب تدویریافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *