پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی بتاریخ 16/8/1391 با داشتن دو دیپارتمنت :

• قضاوڅارنوالی

• اداری ودیپلوماسی

درچوکات پوهنتون جهان به گونه یک پوهنځی مستقل تاسیس گردیده است. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در نظام تحصیلی افغانستان طی هشت سمستر و به مدت چهار سال به سویه لسانس تدریس می گردد. معمولاً محصلین حقوق و علوم سیاسی در نهادهای تحصیلی کشور تا پایان سمستر چهارم بطور مختلط درس می خوانند و در سمستر پنجم به دیپارتمنت های اداری و دیپلماسی و قضأ و څارنوالی رشته بندی می شوند

اهداف کلی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی:

پوهنتون جهان رسالت خویش می داند تا زمینه و بستر مناسب را جهت تدریس، تربیه و ارایه خدمات تحصیلی با معیارهای تأیید شده جهانی و منطقه ای برای محصلین در این نهاد تحصیلی با برداشتن گام های استوار و اکادمیک تعهد نماید، پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تلاش می ورزد تا کسانیکه از این نهاد علمی بدرجه لسانس سند فراغت بدست می آورند، ظرفیت و توانایی بهتر ارایه خدمات حقوقی و سیاسی را بصورت حرفه ای و تخصصی آن دارا باشند.

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی طبق نیازهای روز تحصیلی در نظر دارد تا دیپارتمنت های بیشتری را زیر چتر پوهنځی حقوق و علوم سیاسی ایجاد نماید؛ چون وقتی ممکن خواهد بود که خدمات بصورت تخصصی عرضه گردد که ما مطابق استاندرد های رایج اکادمیک فعالیت کنیم. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی خود را متعهد می داند تا زمینه ها، ابزار و سهولت های لازم را جهت آموزش و تربیه بهتر محصلین فراهم سازد.

این پوهنځی با پیگیری اهداف انکشافی و دراز مدت خویش می خواهد افراد متخصص، متعهد و نخبه را در عرصه های قضا، څارنوالی، اداری، سیاسی و دیپلماسی تربیه نماید، و به جامعه و کشور عزیزما افغانستان تقدیم نماید. قابل تذکر است که اهداف و مرام ما به گونه ای تدوین و ترتیب شده است که در آن ارزشهای دین مقدس اسلامی، انسانی، منافع و سعادت تمامی شهروندان کشور در نظر گرفته شده است.

خوشبختانه دیدگاه پوهنتون جهان در این زمینه خیلی ها روشن و واضح وهر آن در تلاش این است که با گذشت هر روز شاهد تغییر وتحول مثبت در این راستا باشد.

البته خاطرنشان باید ساخت که اهداف ومرام پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جهان طوری طراحی وبرنامه ریزی شده است که در آن منافع کل شهروندان وجامعه افغانستان درپرتو اساسات و ارزشهای مادی و معنوی این کشور گنجانیده شده است.

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جهان باور کامل دارد که این کشور را در آینده نزدیک با موجودیت چنین جوان تحصیل کرده به قلعه های ترقی خواهد رسانید

در فرجام یکبار دیگر پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جهان صادقانه تعهد می‏سپارد تا به اهداف و مرامی که دراین نبشته تذکر به عمل آمده در جهت اجرایی کردن و تحقق آن با تلاش های صادقانه و مدبرانه حرکت خواهد کرد.

اهداف آموزشی

الف: اهداف آموزشی دیپارتمنت (اداری ودیپلماسی)

غایت تعیین شده دیپارتمنت (اداری و دیپلماسی)پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تربیه کادر های مسلکی و حرفه ای در عرصه های؛ حقوق بین الملل، اصول روابط بین الملل، پالسی جهانی، جهانی شدن، سیاست خارجی و ابزار های آن جهت تأمین منافع ملی کشور است. محصلین این دیپارتمنت بعد از پایان هشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهاد های مرتبط با رشته تحصیلی شان ( وزارت امور خارجه ) به کار گماشته می شوند.

• تربیه ای رهبران سیاسی آگاه و متخصص جهت معیاری ساختن مبارزات سیاسی و مدنی در جامعه.

• آموزش تدوین کننده گان سیاست خارجی جهت، تعریف و تدوین سیاست خارجی کشور با در نظر داشت پارادایم ها و مولفه های متحول در عرصه سیاست بین الملل.

• تربیه ای پالیسی سازان مسلکی و حرفه ای در عرصه سیاست خارجی.

• آموزش و تربیه ای دیپلمات ها و کنسول های متخصص و مسلکی.

• تربیه ای مذاکره کننده گان حرفه ای برای چانه زنی تأمین حفظ و تداوم منافع ملی کشور.

• آموزش کادر علمی و مسلکی در بخش های حکومت داری خوب.

• تربیه ای افراد متخصص جهت نماینده گی مردم در شورای ملی کشور.

• آموزش و تربیه ای حقوق دانان در عرصه بین المللی.

• تربیه ای آگاهان مسلکی در عرصه های؛ حقوق اساسی، مدنی و بشری مردم.

• آموزش مدیران مسلکی در عرصه های اداره عامه.

ب: اهداف آموزشی دیپارتمنت (قضأ وڅارنوالی):

دیپارتمنت (قضأ وڅارنوالی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جهان جهت ارتقأ ظرفیت های قضأیی، عدلی، جرم یابی و وکالت دفاع در کشور به آموزش و تربیه افراد ذیل می پردازد:

• آموزش و تربیه قانونگذاران خبیر و مسلکی.

• تربیه ای افراد متخصص و متعهد در عرصه قضأ، جهت داوری و قضاوت منصفانه.

• آموزش مسلکی و حرفه ای در بخش های څارنوالی.

• تربیه ای وکلای مدافع جهت حل مشکلات حقوقی و مدنی شهروندان.

• آموزش مشاورین حقوقی برای نهاد های دولتی و کمپنی های تجارتی خصوصی.

• تربیه ای کادر های حرفه ای در عرصه های کریمینالیستیک و کریمینالتخنیک.

• آموزش و تربیه افراد متخصص سیاسی و حقوقی جهت آگهی، و فعالیت های حقوقی، مدنی و سیاسی در کشور.

• تربیه افراد مسلکی و بادانش جهت نمایندگی در شورای ملی کشور.

• اموزش افراد جهت رسیدن به یک جامعه که راه ورسم قانویت حاکمیت پیدا نموده وبتوانیم ازاین طریق از ناملایمات وهنجار های که از اثر عدم اگاهی ها به وجود می اید کاهش یابد.

• تربیه افراد در اجتماع جهت کاهش میزان جرم پذیری زیرا از یک جهت قوانین وضع میگردد واز طرف دیگر سطح اگاهی ها بلند رفته باعث کاهش جرایم میگردد.

آمار استادان:

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی دارای 80 تن استادان مجرب ودانشمند هم از ذکور واناث دارای رتب علمی و در سطوح درجه های تحصیلی (دوکتورا ، ماستری ولسانس) مصروف تدریس میباشند.

ریاست پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

محترم محمد رضا "درمانی" رئیس پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی سر از تاریخ 16/9/1391 ازسمت ریاست این پوهنځی سرپرستی مینمایند.

با احترام

سمستر اول


شماره مضمونکـــــــــــــودنوعيت مضمونساعات
1مبادی حقوق (1)LA110اساسی4
2تاریخ سیاسی جهان (1)LA111اساسی2
3مبانی علم سیاست (1)LA112اساسی3
4سازمانهای بین المللی (1)LA113اساسی2
5اساسات حقوق اسلام (1)LA114اساسی2
6ثقافت اسلامی (1)LA115پوهنتون شمول1
7زبان خارجی (1)LA116پوهنتون شمول2
8مبادی اقتصادLA117اساسی2
9حقوق رسانه هاLA118اختیاری2
10کمپیوترLA119اختیاری2
11مجموع ساعات 20

سمستر ودم


شماره مضمونکـــــــــــــودنوعيت مضمونساعات
1مبادی حقوق (2)LA220اساسی4
2تاریخ سیاسی جهان (2)LA221اساسی2
3مبانی علم سیاست (2)LA222اساسی3
4سازمانهای بین المللی (2)LA223اساسی2
5اساسات حقوق اسلام (2)LA224اساسی2
6ثقافت اسلامی (2)LA225پوهنتون شمول1
7زبان خارجی (2) LA226پوهنتون شمول2
8تاریخ معاصرافغانستانLA227پوهنتون شمول2
9احصایهLA228اختیاری2
10حقوق محیط زیستLA229اختیاری2
11مجموع ساعات 20

سمستر سوم


شماره مضمونکـــــــــــــودنوعيت مضمونساعات
1حقوق جزای عمومی (1)LA323اساسی3
2سیستم های حقوقی معاصر (1)LA331اساسی2
3حقوق وجایب (1)LA332اساسی3
4حقوق مالی (1)LA333اساسی2
5حقوق اساسی عمومی (1)LA334اساسی2
6حقوق کار LA335اساسی2
7ثقافت اسلامی (3)LA336پوهنتون شمول1
8زبان خارجی (3)LA337پوهنتون شمول2
9تاریخ افکارسیاسی (1)LA338اساسی2
10حقوق مالکیت های معنویLA339اختیاری2
11حقوق تعاملیLA340اختیاری2
12مجموع ساعات 21

سمستر چهارم


شماره مضمونکـــــــــــــودنوعيت مضمونساعات
1حقوق جزای عمومی (2)LA441اساسی4
2سیستم های حقوقی معاصر (2)LA442اساسی2
3حقوق وجایب (2)LA443اساسی2
4حقوق مالی (2)LA444اساسی2
5حقوق اساسی عمومی (2)LA445اساسی3
6ثقافت اسلامی (4)LA446پوهنتون شمول1
7زبان خارجی (4)LA447پوهنتون شمول2
8تاریخ افکارسیاسی (2)LA448اساسی2
9حقوق بیمهLA449اختیاری2
10روش تحقیقLA450اختیاری2
11مجموع ساعات 20

سمستر پنجم


شماره مضمونکـــــــــــــودنوعيت مضمونساعات
1حقوق بین الملل عمومی (1)LA551اساسی4
2حقوق اساسی مقایسویLA552اساسی2
3اداره ومدیریت (1)LA553تخصصی3
4تاریخ روابط بین المللی (1)LA554تخصصی2
5تاریخ عمومی دیپلوماسی (1)LA555تخصصی2
6جغرافیای سیاسیLA556تخصصی2
7سیاست های بین المللی (1)LA557تخصصی2
8نظام سیاسی اسلامLA558تخصصی2
9ثقافت اسلامی (5)LA559پوهنتون شمول1
10اداره محلیLA560اختیاری1
11ریفورم اداریLA561اختیاری1
11
12مجموع ساعات 20

سمستر ششم


شماره مضمونکـــــــــــــودنوعيت مضمونساعات
1حقوق بین الملل عمومی (2)LA662تخصصی4
2اداره ومدیریت (2)LA663تخصصی3
3قانون اساسیLA664اساسی2
4تاریخ روابط بین المللی (2)LA665تخصصی2
5تاریخ عمومی دیپلوماسی (2)LA666تخصصی2
6سیاست های بین المللی (2)LA667تخصصی2
7تاریخ روابط خارجی افغانستانLA668تخصصی2
8جامعه شناسی سیاسیLA669تخصصی2
9ثقافت اسلامی (6)LA670پوهنتون شمول1
10حکومت وسیاست درشرق میانهLA671اختیاری1
11ترمینولوژی سیاسی و اداری به زبان خارجیLA672اختیاری1
12مجموع ساعات 21

سمستر هفتم


شماره مضمونکـــــــــــــودنوعيت مضمونساعات
1حقوق جزای بین المللی (1)LA773تخصصی3
2حقوق بین الملل خصوصی (1)LA774تخصصی2
3حقوق تجارت بین المللی (1)LA775اساسی2
4حقوق اداری (1)LA776تخصصی3
5حقوق بشر (1)LA777تخصصی1
6اصول رهبریLA778تخصصی2
7مسایل سیاسی جهان (1)LA779تخصصی2
8اصول روابط بین المللی (1)LA780تخصصی 2
9امنیت بین المللیLA781تخصصی2
10ثقافت اسلامی (7)LA782پوهنتون شمول1
11پیمان های دفاعی بین المللیLA783اختیاری1
12علل عقب ماندگی کشورهای رو به انکشافLA784اختیاری1
13مجموع ساعات 21

سمستر هشتم


شماره مضمونکـــــــــــــودنوعيت مضمونساعات
1حقوق جزای بین المللی (2)LA885تخصصی3
2حقوق بین الملل خصوصی (2)LA886تخصصی2
3حقوق تجارت بین المللی (2)LA887عمومی2
4حقوق اداری (2)LA888تخصصی3
5حقوق دیپلوماتیک وقنسلیLA889تخصصی2
6حقوق بشر (2)LA890تخصصی1
7مسایل سیاسی جهان (2)LA891تخصصی2
8اصول روابط بین المللی (2)LA892تخصصی 2
9اصول محاکمات مدنیLA893عمومی2
10ثقافت اسلامی (8)LA894پوهنتون شمول1
11منع گسترش سلاح زره ویLA895اختیاری1
12روابط انسانی درادارهLA896اختیاری1
13مجموع ساعات 21

پیام رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون جهان

با عرض سلام و ادب !

به پوهنتون جهان خوش آمدید. برای من جای نهایت مسرت و خوشی است که خود و هم چنان تسهیلات پوهنتون را به شما معرفی می نمایم . چهار سال پر از تعهد ، سعی و تلاش را جهان به منظور تامین تحصیلات عالی ، با کیفیت ، و هدفمند به اولاد وطن را جشن میگیریم .

زمانیکه شما به صفحه انترنیتی پوهنتون جهان مراجعه می نمایید ، مهربانی نموده لحظات چندی از وقت گرانبهای تان را صرف مرور از تاریخچه ، بینش ، اهداف و مقاصد پوهنتون نمایید یقین کامل دارم که اقدامات بزرگ و مهم ما در راستای تامین آموزش با کیفیت به منظور آینده بهتر جوانان کشور توجه شما را به خود معطوف خواهد کرد. ضمنا شما از طریق این ویب سایت با دست آوردهای عالی محصلان با استعداد و استادان ممتاز ما آشنایی حاصل خواهید کرد. پوهنتون جهان همه موارد و تسهیلات را برای آموزش و پرورش جوانان آماده نموده است . در حال حاضر بیشتر از 2000 پسر و دختر درین نهاد تحصیلی مصروف فراگیری می باشند. 80 % استادان پوهنتون دارای درجه تحصیل ماستر و بالاتر از آن است . پوهنتون جهان کتابخانه های مجهز داشته تنها درکتابخانه فاکولته حقوق و علوم سیاسی بیشتر از 5000 جلد کتاب مفید موجود است که محصلین عزیز میتوانند ازان به طور رایگان استفاده نمایند. هم چنان کورسهای خوش نویسی ، آموزش کمپیوتر و زبان انگلیسی به وسیله استادان مجرب به طور رایگان تدریس میگردد. منحیث رئیس فاکولته حقوق وعلوم سیاسی از شما دعوت می نمایم که " اگر می خواهید از تحصیل بهتر با هزینه کمتر مستفید شوید لطف نموده سری به پوهنتون زده و ثبت نام نماید . اساتید و کارمندان این پوهنتون همواره به منظور خدمتی گذاری بهتر برای تامین آموزش خوب تر آماده اند.

با عرض حرمت

محمد رضا "درمانی"

رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی


د بروشور دانلود لپاره لاندی لنک باندی کلیک وکړی

Quick Links