>

اطلاعیه!

به اساس تفاهم نامه های که میان پوهنتون جهان و پوهنتون های Symbiosis International (Deemed University) (VGU)Vevik Kananda Global Universityهندوستان به امضأ رسیده است که بر مبنای آن یک تعداد بورسیه های رایگان مقطع ماستری را به فارغان سمستر خزانی سال ۱۳۹۸ خورشیدی پوهنتون جهان اعلام نموده است؛ این بورسیه ها برای اول نمره های صنوف که واجد شرایط باشند اعطا میگردد و همچنان برای دوم نمره الی پنجم نمره ۵۰ % فیصد تخفیف مد نظر گرفته شده است. بنا براین از واجدین شرایط تقاضا به عمل می آِید با اسناد لازمه آتی که عبارت ‌اند از: سافت عکس. اسکن تذکره. اسکن پاسپورت. اسکن شهادت نامه مکتب اسکن اسناد و ترانسکرپت پوهنتون الی تاریخ ۱۵/ حوت / ۱۳۹۸ خورشیدی برای ثبت نام به بخش بورسیه های پوهنتون جهان مراجعه نمایند. خبرتیا! د هغه هوکړه لیک پر اساس چې د جهان پوهنتون او د هندوستان د Symbiosis International (Deemed University) (VGU)Vevik Kananda Global University پوهنتونو ترمنځ لاسلیک شوې دي، دجهان پوهنتون ۱۳۹۸ لمریز کال دمنی سمستر فارغ شوو محصلینو لپاره یو لړ وړیا د ماسټرۍ بورسونه اعلان ته ورکړي دي. دا وړیا بورسونه د هر ټولکي اول نمره فارغ محصل چی په ټاکل شووشرایطوبرابروی لپاره ځانګړي شوي، او همدارنګه له دویم نمــــــره څخه تر پنځم نمره پورې ۵۰٪ تخفیف په نظر کې نیول شوي دي. پر همدې اساس هغه محصلین چې پر شرایطو برابر دې غوښتنه ترې کیږي، چې د لازمو اسنادو سره چې عبارت دی له: د انځور سافټ. د تذکرې اسکن. د پاسپورټ اسکن. د ښوونځي د شهادت نامې اسکن. د پوهنتون د اسنادو او ترانسکرپت اسکن. تر ۱۵/ کب/۱۳۹۸ لمریز کال نیټې پورې د جهان پوهنتون د تحصیلی بورسونو څانګې ته د نوم لیکنې لپاره مراجعه وکړي.