>

اطلاعیه!

به اطلاع عموم محصلان عزیز پوهنتون جهان رسانیده می شود: چنانکه شما در جریان هستید به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و متضرر نشدن خانواده آکادمیک به خصوص محصلان عزیز تمام نهاد های تحصیلات عالی به شمول پوهنتون های دولتی و خصوصی نظر به حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و هدایات محترم وزارت تحصیلات عالی برای مدتی رخصت گردیده و هیات محترم رهبری وزارت تحصیلات عالی جهت عدم سکتگی در پیشبرد دروس محصلان و جلو گیری از ضایع شدن وقت شان آموزش الکترونیکی را به عنوان طرح بدیل تحصیلی پیشکش کردند که خوشبختانه این طرح از سوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار گرفت و به تاسی از آن مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تطبیق آموزش الکترونیکی را به حیث مدل انتخاب کرده و از نهاد های محترم تحصیلی خواهان عملی نمودن این طرح شدند. هیئت محترم رهبری پوهنتون جهان نیز به تاسی از هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی پیرامون چگونگی تطبیق دروس با استفاده از سیستم الکترونیکی، با رؤسای محترم پوهنځي های این نهاد جلسات مکرر را دایر نمودند. هدف جلسات مثبت و مثمر واقع شدن خدمات تحصیلی الکترونیکی این نهاد بود. بعد از جر و بحث های طولانی و تبادل نظریات فیصله به عمل آمد: از اینکه در شرایط کنونی با در نظرداشت چالش های موجود خطر ویروس کرونا، پیشبرد دروس به شکل حضوری آن امکان پذیر نیست بناء رهبری پوهنتون طرح تطبیق دروس به شکل الکترونیکی را در این نهاد تایید نمود؛ از سوی دیگر هیات رهبری پوهنتون توانست با هماهنگی و همکاری استادان و کارمندان اداری گام های عملی را در این راستا برداشته و با در نظر گرفتن اهمیت پیشبرد دروس و ضایع نشدن وقت محصلان عزیز مواد درسی سمستر بهاری سال تحصیلی ۱۳۹۹ خورشيدي را تهیه نماید. از اینکه به خاطر قرنطین موجود اکنون تمام محصلان ارجمند ما در خانه های خود قرار دارند و الی نورمال شدن وضعیت شاید قرنطین ادامه یابد بناء‌ جهت جلو گیری از ضیاع وقت شما محصلان عزیز تمام موارد درسی تان ( کتاب و چپترهای درسی، سلاید های درسی و تشریح شده توسط استادان، سوال و جواب ارایه شده توسط اساتيدمربوطه، مباحث و ارزیابی صنفی، سمینار ها، تقسیم اوقات و کار های خانگی ) تمام مضامین تهیه و درج سیستم گردیده است و محصلان عزیز می‌توانند با استفاده از یوزرهای مربوطه شان به موارد درسی سمستر بهاری سال ۱۳۹۹ خویش دسترسی پیدا کرده و درس های سمستر جدید خویش را از این طریق به شکل منظم آن تعقیب نمایند. بدون شک می دانیم و درک می کنیم که شاید تعداد از محصلان عزيز ما به انترنت دسترسی نداشته باشند؛ هیات رهبری پوهنتون این چالش را نیز در نظر گرفته و به خاطر مستفید شدن همه محصلان از دروس ارایه شده، مواد درسی را به شکل فزیکی آماده نموده است و کسانی که به انترنت دسترسی ندارند میتوانند هارد (شکل فزیکی ) مواد درسی خویش را از اداره پوهنتون بدست بیاورند . قابل ذکر است که رهبری پوهنتون جهان وقتاً فوقتاً طبق هدایات و رهنمایی های وزارت محترم تحصیلات عالی ج.ا.ا در رابطه به چگونگی پیشبرد دروس، محصلان عزیز خویش را در جریان قرار خواهد گذاشت. نوت: به اطلاع عموم محصلان سمستر اول که امتحان کانکور سمستر بهاری سال ۱۳۹۹ را موفقانه سپری نموده اند رسانیده می شود که آنها میتوانند جهت تسلیمی یوزر اکونت های خویش و تعقیب دروس شان به بخش معلومات پوهنتون جهان تشریف بیاورند. شماره های تماس: 0785490049-0771919727